Regulamin sklepu internetowego WYGODA DESIGN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO WYGODA DESIGN (dalej również: „Regulamin”)

 

Obowiązujący od dnia 25.01.2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) BOK – telefoniczne i mailowe Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

b) Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

c) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

d) Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela
ustawowego na dokonanie takiej czynności;

e) Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do
Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

g) Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze sklepu internetowego Wygoda Design, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki);

h)  Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

i) Newsletter – usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług
Sprzedawcy lub podmiotów powiązanych ze Sprzedawcą;

j) Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej gromadzone w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu w celach wskazanych w ramach Sklepu;

k) Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

l) Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem;

m) Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu internetowego https://wygodadesign.com;

n) Sprzedawca – firma Wygoda Design Judyta Wygoda z siedzibą znajdującą się pod adresem: 86-022 Dobrcz, ul. Długa 36, o numerze NIP: 8771460353, REGON: 384456863, nr telefonu 697-501-959, adres poczty elektronicznej: kontakt@wygodadesign.com;

o) Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

p) Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

r) Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz
Klientów. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

s) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta
Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;

t) Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub
innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 36) lub Mozilla Firefox (min. wersja 29) lub Safari (min. wersja 10.8), obsługująca JavaScript, oraz umożliwiająca zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

u) Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I DANE OSOBOWE

1) Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2) Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w § 5 ust. 1 poniżej w wybranym przez siebie zakresie.

3) Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

4) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a takze o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

5) Celem przetwarznia danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądania Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes sprzedawcy, polegający na przetwarzniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży.

7) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych.

8) Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach Sklepu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności i
Cookies.

9) Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10) Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce Polityka Prywatności i Cookies oraz w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

§ 3. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1)  Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 697-501-959 oraz pod adresem e-mail: kontakt@wygodadesign.com. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora
telefonicznego.

2) Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 4. LICENCJA

1) Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy
graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2) Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

 

II. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1) Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne usługi na rzecz Klientów:

a) umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;

b) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

c) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

d) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;

e) prezentowanie Klientom skróconych, uproszczonych zbiorczych statystyk lub list dotyczących zainteresowania poszczególnymi Towarami (np. prezentacja najpopularniejszych Towarów);

f) przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera;

2) Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi:

a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii Zamówień oraz historii zawartych Umów Sprzedaży;

c) możliwość bieżącej weryfikacji statusu złożonego Zamówienia za pośrednictwem Konta.

3) W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta Ceny na rzecz Sprzedawcy.

4) Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o
Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5) W sytuacjach określonych w § 16 ust. 2 Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu
stosuje się odpowiednio. W relacjach z Przedsiębiorcami firma nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Sklepu z przyczyn wcześniej wymienionych.

6) Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu.

7) Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy
o Świadczenie Usług.

8) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez
Klienta w formularzu rejestracyjnym.

9) Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieokreślony.

10) Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia
społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

e) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo
ich dobra osobiste;

f) niepodejmowania działań takich jak:

  – rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

  –   podejmowanie czynności
informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w    posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych
Klientów;

    – modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;

   nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

g) podania numeru NIP jeżeli jest Przedsiębiorcą.

 

§ 6. NEWSLETTER

1) W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez (alternatywnie):

a) udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku;

b) zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w procesie rejestracji Konta Klienta;

c) zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.

2) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera w sposób określony w ust. 1d powyżej umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

3) Klient może w każdym czasie rozwiązać ze Sklepem Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez (alternatywnie):

a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta;

b) zgłoszenie takiego żądania do Biura Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

 

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1) Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

2) Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14-dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (alternatywnie, katalog zamknięty):

a) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu rozumiane jako rażące naruszenie postanowień § 5 ust. 10 Regulaminu;

b) trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami.

3) Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez Sprzedawcę wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia. Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa powyżej.

 

§ 8. REKLAMACJE USŁUG

1) Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę.

2) Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta zgłaszającego reklamację.

3) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

§ 9. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY Z KONSUMENTAMI

1) Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Umowy Sprzedaży zawieranej z Konsumentami.

2) Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania
przez Klienta Konta.

3) Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a) Zamówienia na Towary można składać 24 h na dobę 7 dni w tygodniu;

b) Zamówienie na Towary może zostać złożone zarówno przez Klienta, który posiada Konto, jak również Klienta, który nie posiada Konta;

c) Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;

e) Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

f) Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

g) do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;

h) Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę”. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu i oznacza złożenie zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty;

i) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;

j) Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty
składanej przez Klienta, bądź informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

4) Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

5) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży, następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, fiskalnego dowodu zakupu. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

6) Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów, kontaktując się z BOK na zasadach określonych w §3. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności na zasadach określonych w §14 ust. 5. Sprzedawca dokłada najwyższych starań celem realizacji Umowy Sprzedaży i zapewnienia dostępności oferowanych Towarów. W określonych przepisami prawa sytuacjach, w tym w przypadku niemożliwości świadczenia, zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

7) Klient posiadający Konto może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach Historii Zamówień dostępnej z poziomu Konta Klienta. Zmiana lub anulacja Zamówienia możliwa jest po uprzedniej weryfikacji Klienta. Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §14 Regulaminu.

 

§ 10. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY Z PRZEDSIĘBIORCAMI

1) Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Umowy Sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcami.

2) Do Umowy Sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcami stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 powyżej.

 

§ 11. CENY

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2) Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w regulaminie Promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

3) Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

 

§ 12. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI (W TYM SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY)

1) W Sklepie występują następujące metody płatności:

a) szybki przelew;

b) BLIK; 

c) płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro;

d) tradycyjny przelew;

e) płatność przy odbiorze (gotówką lub kartą).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

metody płatności

2) Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry“ (online) wynosi 24 godziny od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku autoryzacji dokonanej płatności lub niedokonania płatności przez Klienta w ww. terminie, nie dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezależnie od otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w §9 ust. 3 lit. j (warunek zawieszający), a Zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail.

3) Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy karty płatniczej oraz przelewu elektronicznego. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) nie podlega łączeniu z innymi oferowanymi przez Sprzedawcę metodami płatności.

4) Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyraża zgodę na taki sposób zwrotu płatności, a sposób ten nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5) Konsument może również wyraźnie zgodzić się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6) Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia.

 

§ 13. DOSTAWA TOWARU (SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ)

1) Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail do Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w § 9. ust. 6 i 7. Regulaminu.

2) Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sprzedawcę formach dostawy (sposobie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę) znajdują się w zakładce Dostawa oraz na karcie Towaru. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się w zależności od Towarów.

3) Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. 

Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przyjęcie Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą odbywa się po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku płatności za pobraniem przyjęcie Zamówienia do realizacji odbywa się w momencie złożenia zamówienia.

Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (kuriera). Wyjątkiem są produkty, które w opisie mają informacje o wydłużonym czasie dostawy. Wtedy czas dostawy wydłuża się stosownie do zamieszczonej przy produkcie informacji.

4) Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

5) Informacje o wysokości kosztów dostawy znajdują się w zakładce Dostawa oraz na karcie Towaru. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

6) Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

7) W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do zweryfikowania w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenia protokołu szkody.

 

§ 14. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu przez okres 30 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2) Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (wzór
formularza).

3) W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: zwroty@wygodadesign.com. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Dział Zwrotów i Reklamacji Wygoda Design, 86-022 Dobrcz, ul. Długa 36. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4) Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

5) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6) Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów przez Sprzedawcę od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7) Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

8) Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9) Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Towarów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10) Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Dział Zwrotów i Reklamacji Wygoda Design, 86-022 Dobrcz, ul. Długa 36.

11) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

12) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 15. PROCEDURA REKLAMACYJNA STOSOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1) Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.

2) Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

3) Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4) Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego (pobierz wzór), który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.

5) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6) Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Przedsiębiorcą.

7) Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania ogranicza się do naprawienia szkody wyrządzonej Przedsiębiorcy przez Sprzedawcę umyślnie.

8) Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

      żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

 

9) Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać      wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

 

10) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Dział Zwrotów i Reklamacji Wygoda Design, 86-022 Dobrcz, ul. Długa 36. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o dostarczanie wadliwego Towaru z dopiskiem „reklamacja”.

 

 

 

11) Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

12) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od
dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

13) Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towaru w szczególności listownie na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji Wygoda Design,

86-022 Dobrcz,

ul. Długa 36

lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: zwroty@wygodadesign.com. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

 

IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2) Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4) Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Stowarzyszenie Konsumentów Polskich prowadzi wraz z Fundacją Konsumentów infolinię konsumencką pod numerem telefonu 801 440 220, o której więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/.

 

V. ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16. ZMIANA REGULAMINU

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2022 r.

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;

b) obiektywna konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

       − decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

       − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy, wpływającego       na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;

c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności koniecznością aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności (innych niż dotychczasowe funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych nieodpłatnie Klientowi);

e) połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcę określonych w Regulaminie.

3) W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

4) W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

5) Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu na zasadach określonych powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2) Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3) Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

4) Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL www.wygodadesign.com, skąd Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

VI. WZORY

A. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

 

Dział Zwrotów i Reklamacji Wygoda Design,
86-022 Dobrcz
ul. Długa 36
tel. 
697-501-959,

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

B. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:

Dział Zwrotów i Reklamacji Wygoda Design,
86-022 Dobrcz
ul. Długa 36
adres e-mail: 
zwroty@wygodadesign.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Pobierz formularz odstąpienia od umowy w wersji docx lub PDF.W Sklepie